The Center for Research on Intelligent Perception and Computing
     Chinese
People  
   Students
Students

Postdoctors
 
     

Shubo Zhou

Jindong Xu

Chenglong Li

 

 
PhD Candidates
 
     

Zhen Jia

Jinde Liu

Junbo Wang

Yunbo Wang

 
   

Da Li

Wangli Hao

Wei Tang

Jian Liang

 
     

Qiang Cui

Junran Peng

Feng Yu

Huaibo Huang

 
 

Caiyong Wang

Linjiang Huang

Chunfeng Song

Yabei Li

 
     

Yunlong Wang

Wenlong Cheng

Chenyang Si

Junsong Fan

 
     

Yuxi Wang

Wenkai Dong

Yuntao Chen

Yi Li

 
     

Weining Wang

Zihui Yan

Hongwen Zhang

Xuecai Hu

 
   

Kai Niu

Fenyu Hu

Chuanchen Luo

Gengyun Jia

 
 
Yifan Song Jianze Wei He Guan Xianglu Zhu
 
 
Peipei Li Yuqi Zhang Lingxiao He Jie Cao
 
 
Zhihang Li Zeyu Cui Ya Jing Jianhua Yang
 
   
Ke Han Jing Li  Cong Pan  Zhengxiong Luo
 
MSc Candidates
 

Zhihe Lu

Ping Song

Gangming Zhao

Wu Zheng

 

Min Ren

Qiyao Deng

Chaoyou Fu

Hongyuan Yu

 
   

Wei Xue

Mingkang Liu

Wentao Chen

Weilun Chen

 
 Zerui Chen 

 Weinan Guan

Ziwen He Linsen Song
 
Wei Zhang

 Luanxuan Hou

Jiawei Li Xin Ma
 
   
Leyuan Wang

 Yong He

Mingyun Bian  
 

 
Copyright © Editorial Board of The Center for Research on Intelligent Perception and Computing